Приложение № 6 
към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 
(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

"СПАЛНОБЕЛЬО.БГ" ЕООД, гр. София, 1574 ж.к. Христо Смирненски, ул."Корал", бл.11, партер, офис 4, ИН ДДС: BG205009973, представлявано от Мирослав Колев

С настоящото Ви уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

  1. Поръчано на ................................/получено на ..........................

  2. ­Поръчка № ......................................

  3. Име на потребителя ...................................................................

  4. Адрес на потребителя .................................................................

С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че :

1. Правото ми да подам настоящето се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата на доставка на стоката; 2. Съм длъжен да изпратя или предам стоката/ите обратно на адреса на управление на Търговеца не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Търговеца за решението си да се откажа от договора; 3. Състоянието на връщаната от мен стока трябва да отговаря на нормалното такова за изпробването и, за да се установи естеството, характеристиките и доброто и функциониране в съответствие с договора за продажба. Стоката, предмет на договора за продажба от разстояние, която връщам на Търговеца, трябва да бъде в добър търговски вид, без ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, в която е получена от Търговеца, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначениестоката не трябва да бъде изпирана или мокрена. ; 4. Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен  плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано; 5. Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да установя естеството, характеристиките и доброто им функциониране. 6. Разходите за връщане на стоката на Търговеца са изцяло за моя сметка.

Дата..................... Подпис на потребителя: ........................